دکتر محمد صغیرا

دوره پزشکی عمومی از سال ۸۱ تا ۸۷ دانشگاه علوم پزشکی همدان

دوره تخصص قلب و عروق سال ۸۸تا۹۲

دوره تکمیلی درمان واریس

دوره تخصص طب سوزنی قلبی ،  ۱۰  سال سابقه کار و عضو انجمن قلب اصفهان 

 عضو انجمن آترواسکلروزیس ایران 

 عضو انجمن طب سوزنی ایران

مسئول فنی و مدیر بخش قلب بیمارستان نیک آباد