سوالات متداول

آیا همه مادران باردار باید مشاوره قلب در زمان بارداری انجام دهند؟
اکو بهتره یا تست ورزش؟